. Tìm thấy: 3311
Trai - đời: 1 - tổ chi 01133 ; Bố: Trần Phúc Thiện
Con trai: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 0113311 ; Bố: Trần Húy Đĩnh (Huyền Tuyên), Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 3
Trai - đời: 3 - vị trí: 0113312 ; Bố: Trần Húy Đĩnh (Huyền Tuyên), Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 3 - vị trí: 0113313 ; Bố: Trần Húy Đĩnh (Huyền Tuyên), Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133111 ; Bố: Trần huy Ban, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133112 ; Bố: Trần huy Ban, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133113 ; Bố: Trần huy Ban, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133121 ; Bố: Trần Pháp Tuân, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133122 ; Bố: Trần Pháp Tuân, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133123 ; Bố: Trần Pháp Tuân, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133124 ; Bố: Trần Pháp Tuân, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133131 ; Bố: Trần Gia Hạo, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133132 ; Bố: Trần Gia Hạo, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133133 ; Bố: Trần Gia Hạo, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331111 ; Bố: Trần Bá Đằng, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331112 ; Bố: Trần Bá Đằng, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331121 ; Bố: Trần Huy Cung, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Một số kết quả thống kê
3324 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 3265 Xem
Con gái nhánh nội 25 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1587 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 33 Xem
.