. Tìm thấy: 3560
Trai - đời: 1 - tổ chi 01133 ; Bố: Trần Phúc Thiện
Con trai: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 0113311 ; Bố: Trần Húy Đĩnh (Huyền Tuyên), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 3
Trai - đời: 3 - vị trí: 0113312 ; Bố: Trần Húy Đĩnh (Huyền Tuyên), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 3 - vị trí: 0113313 ; Bố: Trần Húy Đĩnh (Huyền Tuyên), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133111 ; Bố: Trần huy Ban, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133112 ; Bố: Trần huy Ban, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133113 ; Bố: Trần huy Ban, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133121 ; Bố: Trần Pháp Tuân, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133122 ; Bố: Trần Pháp Tuân, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133123 ; Bố: Trần Pháp Tuân, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133124 ; Bố: Trần Pháp Tuân, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133131 ; Bố: Trần Gia Hạo, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133132 ; Bố: Trần Gia Hạo, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133133 ; Bố: Trần Gia Hạo, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331111 ; Bố: Trần Húy Thọ (Bá Đằng), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331112 ; Bố: Trần Húy Thọ (Bá Đằng), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331121 ; Bố: Trần Huy Cung, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 3511 Xem
Con gái nhánh nội 28 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1700 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 33 Xem
.