. Tìm thấy: 3560
Trai - đời: 1 - tổ chi 01133 ; Bố: Trần Phúc Thiện
Con trai: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 0113311 ; Bố: Trần Húy Đĩnh (Huyền Tuyên), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 3
Trai - đời: 3 - vị trí: 0113312 ; Bố: Trần Húy Đĩnh (Huyền Tuyên), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 3 - vị trí: 0113313 ; Bố: Trần Húy Đĩnh (Huyền Tuyên), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133111 ; Bố: Trần huy Ban, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133112 ; Bố: Trần huy Ban, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133113 ; Bố: Trần huy Ban, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133121 ; Bố: Trần Pháp Tuân, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133122 ; Bố: Trần Pháp Tuân, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133123 ; Bố: Trần Pháp Tuân, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133124 ; Bố: Trần Pháp Tuân, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133131 ; Bố: Trần Gia Hạo, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133132 ; Bố: Trần Gia Hạo, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 01133133 ; Bố: Trần Gia Hạo, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331111 ; Bố: Trần Húy Thọ (Bá Đằng), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331112 ; Bố: Trần Húy Thọ (Bá Đằng), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331121 ; Bố: Trần Huy Cung, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 6 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.