. Tìm thấy: 3441
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331134 ; Bố: Trần Tôn Đảng, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331211 ; Bố: Trần Bá Khoản, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331221 ; Bố: Trần Trọng Roãn, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331222 ; Bố: Trần Trọng Roãn, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331231 ; Bố: Trần Trọng Triết, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331232 ; Bố: Trần Trọng Triết, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331241 ; Bố: Trần Phúc Thăng, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331311 ; Bố: Trần Pháp Tiêm, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331312 ; Bố: Trần Pháp Tiêm, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331321 ; Bố: Trần Pháp Côn, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331331 ; Bố: Trần Pháp Đẩu, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 3
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331332 ; Bố: Trần Pháp Đẩu, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331333 ; Bố: Trần Pháp Đẩu, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Trai - đời: 5 - vị trí: 011331334 ; Bố: Trần Pháp Đẩu, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Trai - đời: 6 - vị trí: 0113311111 ; Bố: Trần Bá Diệu, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 6 - vị trí: 0113311112 ; Bố: Trần Bá Diệu, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 6 - vị trí: 0113311121 ; Bố: Trần Bá Huyến (Hằng), Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 1
Trai - đời: 6 - vị trí: 0113311122 ; Bố: Trần Bá Huyến (Hằng), Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 2
Một số kết quả thống kê
3441 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 3382 Xem
Con gái nhánh nội 25 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1635 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 33 Xem
.