. Tìm thấy: 3
Trai - đời: 8 - vị trí: 011331112421 ; Bố: Trần Thời Chính, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Có 2 vợ - Con trai: 5 ; Ngày mất: 12/07/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 01133111111111 ; Bố: Trần Văn Căn, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 2 ; Ngày mất: 17/06/1908 lịch Âm, Mậu Thân
Trai - đời: 11 - vị trí: 011331112412352 ; Bố: Trần Mộng Lan, Chi Trần Quốc Ninh tự Hưởng Phúc
Con trai: 4 ; Ngày mất: 12/06/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
3518 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 6 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.