. Tìm thấy: 3
Trai - đời: 10 - vị trí: 01133111241235 ; Bố: Trần Chánh Chất, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 5 ; Ngày mất: 26/12/? lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 011331112412354 ; Bố: Trần Mộng Lan, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 15/01/? lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 011331112412355 ; Bố: Trần Mộng Lan, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2 ; Ngày mất: 26/01/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 6 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.