. Tìm thấy: 4
Trai - đời: 7 - vị trí: 01133111242 ; Bố: Trần Đồng Đôn, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 3 ; Ngày mất: 01/10/1872 lịch Âm, Nhâm Thân
Trai - đời: 9 - vị trí: 0113311111111 ; Bố: Trần Văn Nghi, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 2 ; Ngày mất: 13/10/1879 lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 01133111241235 ; Bố: Trần Chánh Chất, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 5 ; Ngày mất: 26/12/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 01133111242128 ; Bố: Trần Tuyết Thoan, Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Có 3 vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 27/11/2012 lịch Âm
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 6 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.