ảnh đại diện thành viên Trần Tuyên Vũ

Trần Tuyên Vũ

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 62fb3515-22c1b61b5-8
Đời thứ: -1, mã vị trí: 012
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là con thứ 2 của bố Trần Huệ Thông
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1 Xem
Tạo mới lúc 12/10/2019 04:39 bởi TRẦN QUỐC TRUNG
Sửa đổi lần gần nhất (29/10/2019 03:59) bởi Trần Văn Đoàn : Họ, Quê quán - chi tiết, Nơi sống - chi tiết, Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ HỌ TRẦN QUẦN ANH - CHI TỔ TRẦN THIÊN TÁNG *
Một số kết quả thống kê
3441 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 3382 Xem
Con gái nhánh nội 25 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1635 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 33 Xem
.