. Tìm thấy: 3573
Trai - đời: (-3) - vị trí: 0
Con trai: 1
Trai - đời: (-2) - vị trí: 01 ; Bố: THỦY TỔ THỦY TỔ TRẦN VU
Con trai: 2
Trai - đời: (-1) - vị trí: 011 ; Bố: Trần Huệ Thông
Con trai: 6
Trai - đời: (-1) - vị trí: 012 ; Bố: Trần Huệ Thông
Trai - đời: (0) - vị trí: 0111 ; Bố: Trần An Cư
Trai - đời: (0) - vị trí: 0112 ; Bố: Trần An Cư
Trai - đời: (0) - vị trí: 0113 ; Bố: Trần An Cư
Con trai: 4
Trai - đời: (0) - vị trí: 0114 ; Bố: Trần An Cư
Trai - đời: (0) - vị trí: 0115 ; Bố: Trần An Cư
Trai - đời: (0) - vị trí: 0116 ; Bố: Trần An Cư
Trai - đời: 1 - vị trí: 01131 ; Bố: Trần Phúc Thiện
Trai - đời: 1 - vị trí: 01132 ; Bố: Trần Phúc Thiện
Trai - đời: 1 - tổ chi 01133 ; Bố: Trần Phúc Thiện
Con trai: 1
Trai - đời: 1 - vị trí: 01134 ; Bố: Trần Phúc Thiện
Trai - đời: 3 - vị trí: 0113311 ; Bố: Trần Húy Đĩnh (Huyền Tuyên), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 3
Trai - đời: 3 - vị trí: 0113312 ; Bố: Trần Húy Đĩnh (Huyền Tuyên), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 4
Trai - đời: 3 - vị trí: 0113313 ; Bố: Trần Húy Đĩnh (Huyền Tuyên), Chi Trần Quốc Ninh hiệu Hưởng Phúc
Con trai: 3
Một số kết quả thống kê
3573 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 6 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.