Danh sách người dùng. Tôi muốn tham gia
Người dùng và quyền
Là người tạo mới dòng họ lúc 07/08/2019 07:48
Có tất cả các quyền (vì là admin):
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền quản lý thu chi (còn gọi là quyền ghi công đức)
■ Quyền tạo bài viết 'Nhắc ngày giỗ ...'
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
■ Quyền thiết lập Thông tin cơ bản của dòng họ và thiết lập quyền cho người dùng ưu tiên khác của dòng họ; quyền xóa, sửa thông bài viết, lời mời, lời yêu cầu tham gia của người dùng khác.
Là người tạo mới dòng họ lúc 07/08/2019 07:48
Có tất cả các quyền (vì là admin):
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền quản lý thu chi (còn gọi là quyền ghi công đức)
■ Quyền tạo bài viết 'Nhắc ngày giỗ ...'
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
■ Quyền thiết lập Thông tin cơ bản của dòng họ và thiết lập quyền cho người dùng ưu tiên khác của dòng họ; quyền xóa, sửa thông bài viết, lời mời, lời yêu cầu tham gia của người dùng khác.
Tham gia danh sách vào 11/10/2019 07:35, bởi TRẦN QUỐC TRUNG
■ Quyền xem tất cả các thông tin
-----
Admin2
Tham gia danh sách vào 11/10/2019 09:15, bởi TRẦN QUỐC TRUNG
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 11/10/2019 10:58, bởi TRẦN QUỐC TRUNG
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền quản lý thu chi (còn gọi là quyền ghi công đức)
■ Quyền tạo bài viết 'Nhắc ngày giỗ ...'
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 14/08/2020 02:08, bởi Trần Văn Đoàn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 14/08/2020 02:08, bởi Trần Văn Đoàn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 01/01/2021 10:32, bởi Trần Văn Đoàn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 02/02/2021 21:47, bởi Trần Văn Đoàn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 31/01/2023 07:18, bởi TRẦN QUỐC TRUNG
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
Người dùng trong Danh sách người dùng có quyền xem mọi thông tin về dòng họ (phả đồ, hồ sơ các thành viên, bản đồ nơi yên nghỉ, bài viết, ...), có thể được admin cấp thêm một số quyền khác
.